משלוח חינם עד הבית בקנייה מעל 190 שקלים

תקנון הגרלה – מדיטרנד שיווק (2004) בע"מ

 1.  כללי  

קבוצת מדיטרנד[1], הינה קבוצת חברות אשר משווקות מגוון רחב של מוצרים חדשניים ומובילים מאז שנת 1988, הנותנים מענה למגוון צרכים הקשורים לאורח חיים בריא.

קבוצת מדיטרנד, באמצעות עורך ההגרלה (כמוגדר להלן) תערוך הגרלה לציבור הרחב, במסגרתה יוגרלו פרסים. הפרסים, כמפורט להלן, הינם תיק עם מגוון מוצרים של אולאין בשווי של כ-1000₪ (לפי מחיר צרכן מלא) , והכל כמפורט בתקנון זה. למען הבהירות, בכוונת עורך ההגרלה להגריל כשלושה פרסים, עבור שלושה זוכים.

התקנון נועד להסדיר ולקבוע את תנאי ההגרלה, כהגדרתה להלן.

בכל מקרה של סתירה או אי-התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בקשר עם ההגרלה, תגברנה הוראות תקנון זה (בנוסחו העדכני) לכל דבר ועניין.

תנאי תקנון זה מנוסחים בלשון זכר אך מיועדים ומופנים אל גברים ולנשים כאחד.

יובהר כי השתתפות בהגרלה והזכאות לפרס כפופים לתנאיי תקנון זה, ולכן נבקש לקרוא אותם בקפידה.

 • הגדרות: 

"ההגרלה" –ֹֹֹֹֹֹֹ "הרשמו והישארו מעודכנים".  

"עורך ההגרלה" – "מדיטרנד שיווק (2004) בע"מ", ח.פ. 513510719.

"אתר עורך ההגרלה" – אתר האינטרנט שכתובתו: www.allinpro.co.il

"תקופת ההגרלה"  החל מיום 25.07.22 ועד ליום 13.08.22. עורך ההגרלה יהיה רשאי להאריך או לקצר את תקופת ההגרלה לפי שיקול דעתו, בכפוף לאישור המפקח על ההגרלה והוראות הדין.  

"מועד עריכת ההגרלה" –  ביום 14.08.22. יובהר כי עורך ההגרלה עשוי לבצע מספר הגרלות, לשנות טווחי זמנים, והכול בהתאם לכללי תקנון זה והוראות הדין.

"משתתף" – כפי שמוגדר בסעיף 3 לתקנון.

"פרטי המשתתף" –  הפרטים אותם על המשתתף בהגרלה למלא בדף הרישום להגרלה, לאחר הסכמתו לקבלת דיוור ישיר מקבוצת מדיטרנד, ובעת הרישום להגרלה, והם כוללים שם מלא, תאריך לידה, כתובת, טלפון נייד, דוא"ל.

"זכאות להשתתף בהגרלה" – בכפוף לתנאי תקנון זה, זכאי להשתתף בהגרלה הוא כל משתתף אשר הסכים לקבלת דיוור ישיר מקבוצת מדיטרנד, ולא ביטל הסכמתו לקבלת הדיוור, טרם למועד עריכת ההגרלה, נרשם בדף הרישום להגרלה במועד בצורה מלאה עומד בכללי תקנון זה, ובכפוף לקבלת מייל אישור מקבוצת מדיטרנד על זכאותו להשתתף בהגרלה, שיישלח באופן אוטומטי לאחר ביצוע הרישום.

"הפרס"-  כפי שמגודר בסעיף ‏9 לתקנון זה.

"מקום עריכת ההגרלה"  ההגרלה תיערך במועד עריכת ההגרלה במשרדי עורך ההגרלה או מי מטעמו.

"המפקח על ההגרלה" עו"ד אימרי בן צור, משרד נשיץ, ברנדס, אמיר ושות' מרחוב תובל 5 תל אביב.

"הזוכה" – מי שפרטיו האישיים עלו במועד ההגרלה והוא עומד בכללי תקנון זה. בתקנון זה המונח "זוכה" מתייחס לשלושת הזוכים האפשריים, ביחד ולחוד.

"זוכה מילואים" ­- משתתף אשר עלה בגורל במסגרת ההגרלה, לאחר הזוכה, ואשר ישמש כמחליפו (או מחליף של זוכה מילואים אחר) במקרה שהזוכה, או זוכה המילואים – לפי העניין, נפסל מכל סיבה שהיא ואינו זכאי או יכול לקבל את הפרס. בתקנון זה המונח "זוכה מילואים" מתייחס לכלל זוכי המילואים האפשריים, ביחד ולחוד.

"דף רישום להגרלה" – דף רישום (אינטרנטי) המכיל את פרטי המשתתף כפי שינוסח על ידי עורך ההגרלה.

 • זכאות השתתפות:
 • ההגרלה מיועדת למשתמש באתר קבוצת מדיטרנד, שאינו גוף מסחרי/עסקי ואשר עונה על התנאים המצטברים הבאים:
 • תושב או אזרח ישראל גילו מעל 18 ובעל תעודה מזהה (יישות משפטית שאינה בשר ודם אינה יכולה לקחת חלק בהגרלה);
 • וקיבל מייל אישור על זכאותו להשתתף בהגרלה.
 • לא ביטל מיוזמתו את השתתפותו בהגרלה.
 • עמד בתנאי התקנון.

 (להלן: "משתתף")

 • יש לשמור את מייל האישור בדבר זכאות המשתתף להשתתפות בהגרלה עד למועד ההכרזה על הזכייה ומימושה. מייל זה הינו תנאי לקבלתו של הפרס. אי הצגת מייל האישור עלול לשלול את זכותו של המשתתף לקבלת הפרס.
 • עורך ההגרלה והמפקח על ההגרלה אינם אחראים לשיבושים או תקלות ככל שיהיו כאלה ברישומים, אובדן מיילים, שיבושים אחרים או בשל נסיבות שאינן תלויות בעורך ההגרלה. מבלי לגרוע מכלליות האמור, יובהר כי כל משתתף או הרוצה להשתתף מצהיר ומתחייב כי כל תקלה, שיבוש, איחור, שינוי וכדומה אשר מקורם בין היתר בכוח עליון, מלחמה, שביתה, שיבושים, מעשי טרור, תקלות, או מחמת צדדים שלישיים שאינם בשליטת עורך ההגרלה או המפקח על ההגרלה לא ייחשבו להפרה של תקנון זה ולא יזכו בכל סעד, זכות או תרופה, וכי המשתתף או הרוצה להשתתף בהגרלה מצהיר ומתחייב כי הוא פוטר את עורך ההגרלה, המפקח על ההגרלה, עובדיהם ומי מטעמם מכל טענה, תביעה או דרישה הקשורה במישרין או בעקיפין להגרלה או לפרס.
 • באופן פרטני – ביטול הפרס עקב נסיבות הנוגעות למגיפת הקורונה שבגינן לא ניתן יהיה באופן סביר לספק את הפרס – לא ייחשבו כהפרה של תקנון זה ושל התחייבויות עורך ההגרלה.
 • במקרה של תקלה או טעות, יהיה עורך ההגרלה רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי – באישור המפקח על ההגרלה ובכפוף להוראות הדין, לבטל את ההגרלה, להפחית או להגדיל את כמות/שווי הפרס העומד לחלוקה, לקבוע כי פרטי משתתף שהוזנו ממועדים מסוימים לא ישתתפו בהגרלה, או לנקוט בכל פעולה אחרת כפי שיימצא לנכון. כל פעולה כאמור תיחשב כתוספת לתקנון ההגרלה ותחייב כל משתתף בהגרלה. הודעה כאמור תפורסם באופן בו מתפרסמת ההגרלה.
 • למען הסר ספק, לאף משתתף כלשהו בהגרלה לא תהא טענה או זכות כלשהי בקשר לפעולות בהן ינקוט עורך ההגרלה או המפקח על ההגרלה עקב תקלה או טעות כאמור לעיל, או בקשר לכל נזק ישיר או עקיף, לרבות הוצאות ישירות או עקיפות, שייגרמו להם עקב פעולות כאמור, כל זמן שנעשו בהתאם להוראות הדין.
 • ההגרלה והזכייה:

        ההגרלה תיערכנה כדלקמן:

 • ביום 14.08.22 תיערך הגרלה אשר תגריל שלושה פרסים בין כל המשתתפים שנרשמו להגרלה בדף הנחיתה, בהתאם לתנאי תקנון זה. בהגרלה יועלו בגורל שלושה זוכים וזוכי מילואים מתוך רשימת המשתתפים שנרשמו להגרלה זאת ואשר עומדים בתנאיה.
 • עורך ההגרלה יוכל לשנות את מועד ההגרלה, את מיקומה, משך תקופת ההגרלה וכל פרט אחר או נוסף, בכפוף לאישור המפקח על ההגרלה והוראות הדין. הודעה מוקדמת בעניין שינוי כאמור תפורסם על ידי עורך ההגרלה באתר עורך ההגרלה ובאמצעי המדיה השונים.  
 • ההגרלה תיערך באמצעות תוכנה ייעודית לעריכת הגרלות אשר תגריל באופן אקראי פרטי משתתף אשר יוגדר כזוכה.
 • מעבר להגרלת הזוכים, יועלו בגורל במועד עריכת כל הגרלה שני (2) זוכי מילואים נוספים לפחות אשר יירשמו על פי סדר העלאתם בגורל, לאחר הזוכים בהגרלה. היה ונמנעה הזכייה מאחד הזוכים בפרס מכל סיבה שהיא, תועבר הזכייה לזוכה המילואים הראשון שעלה בגורל, ולאחר מכן לזוכה המילואים הבא בתור אחריו. עורך ההגרלה, לפי שיקול דעתו הבלעדי, עשוי להגריל פרטי משתתף נוסף או יותר אשר ישמשו כזוכי מילואים (לפי הסדר מהראשון לאחרון).
 • ידוע למשתתף והוא מסכים כי עורך ההגרלה יהיה רשאי לעשות שימוש בשמו, פרטיו ותמונתו ככל שיועלה בגורל ויוגדר כזוכה בפרס (להלן: "פרטי הזוכה בפרס") וזאת, לצורכי פרסום וקידום מכירות באופן ובמועדים שיקבעו על פי שיקול דעתו של עורך ההגרלה, וללא כל תשלום, בכל אמצעי מדיה לרבות פרסום בעיתונות ובאתרי אינטרנט. מובהר כי עורך ההגרלה יהיה רשאי שלא לצלם או לפרסם כלל את פרטי הזוכה בפרס. עצם ההשתתפות בהגרלה תיחשב להסכמת המשתתף לפרסום שמו ופרטיו במקרה שיוגדר כזוכה בפרס, לרבות תמונתו כאמור לעיל, בהתאם להסכמת המשתתף במועד הרישום להגרלה. הסכמת הזוכה לפרסום פרטיו המלאים כאמור לעיל כוללת בתוכה רישיון לא-ייחודי  שאינו מוגבל בזמן, ללא כל תמורה או תגמול תמורתם, לבצע כל שימוש בפרטים לשם או כחלק מההגרלה, לרבות פרסומם באתר עורך ההגרלה או יצירת יצירות נגזרות מהם, יצירת עותקים מהם והכללתם במסע פרסומי כלשהו ובאופן אשר יבחר עורך ההגרלה לשם פרסום תוצאות ההגרלה.
 • עורך ההגרלה יהיה רשאי לפסול זכייתו של המשתתף שעלה בהגרלה בשל אחת או יותר מהסיבות הבאות:
 • המשתתף אינו בעל תעודה מזהה.
 • המשתתף אינו בן 18 שנים ומעלה.
 • פרטי המשתתף שמולאו אינם מלאים או אינם ברורים באופן שלא ניתן לאתר את הזוכה בפרס ולא ניתן לבררם במאמץ סביר.
 • המשתתף לא הציג את מייל האישור על זכאותו להשתתפות בהגרלה.
 • המשתתף השיג את זכאותו לפרס ו/או השתתפותו בהגרלה בדרכי רמייה.
 • המפקח על ההגרלה קבע כי חלה סיבה מהותית למניעת מתן הזכייה למשתתף.
 • המשתתף פעל בניגוד להוראות מהותיות בתקנון זה.
 1. הפרסים וקבלתם: (למען הסר ספק, סעיף 5 זה מתייחס לכל אחד מהזוכים וזוכי המילואים, ביחד ולחוד)
 2. אישור הזכייה ייעשה על ידי בדיקת תקינות הזנת פרטי המשתתף ומייל אישור הזכאות שבידי הזוכה בפרס. הזוכה בפרס יצטרך להזדהות באמצעות תעודת זהות, דרכון או רישיון נהיגה ישראלי. זוכה אשר עמד בתנאי תקנון זה וזכייתו אושרה יהיה זכאי לקבלת הפרס.
 3. איתור הזוכים בפרסים ייעשה בסמוך למועד עריכת ההגרלה או בסמוך לסיומה על ידי ניסיון ליצירת קשר עם כל זוכה בפרס לא פחות משלוש פעמים באמצעות שיחה טלפונית למספר הטלפון הרשום בדף רישום להגרלה. הניסיונות יתבצעו באופן סביר בין השעות 09:00-17:00. לא יבוצעו ניסיונות במהלך יום השבת וימי חג. אם לא נוצר קשר (שיחה בפועל עם הזוכה בפרס), יישלח דוא"ל לכתובת הדוא"ל שציין הזוכה בפרס בדף רישום להגרלה המאפשר לזוכה ליצור קשר עם עורך ההגרלה לשם קבלת הפרס תוך 3 ימים ממועד שליחת ההודעה.
 4. לא אותר הזוכה בפרס, תיפסל זכייתו, והזכייה תועבר לזוכה המילואים הראשון (להלן: "זוכה המילואים הראשון"). לא אותר זוכה המילואים עד למשך 4 ימים לאחר הזכייה (וזאת לאחר ניסיונות איתור מצד עורך ההגרלה כאמור מעלה), יעשה ניסיון ליצור קשר טלפוני בלבד עם זוכה המילואים הבא (להלן: "זוכה המילואים השני") אחריו ולמשך 4 ימים. ככל ולא אותר הזוכה בפרס או לא ייאסף על ידי זוכה המילואים הראשון או זוכה המילואים השני, הספק יהא רשאי שלא להחזיק בפרס בחזקתו מעבר למועד זה, והזוכה בפרס או כל משתתף בהגרלה לא יוכל לבוא בכל טענה, דרישה או תביעה כלפי עורך ההגרלה, המפקח על ההגרלה או מי מטעמם.
 5. לשם קבלת הפרס, הזוכה בפרס יזדהה כאמור בסעיף ‏5‏א לעיל ופרטיו יאומתו ביחס לפרטים שהוזנו לצורך ההגרלה כאמור בסעיף 3(א)‏(2) לעיל.
 6. הזוכה בפרס יחתום על אישור קבלת הפרס בנוסח המצורף כנספח א' לתקנון זה. חתימת הזוכה בפרס על אישור קבלת הפרס וקבלת הפרס בפועל מהווה אישור סופי למילוי כל התחייבויות עורך ההגרלה כלפי הזוכה בפרס, והזוכה בפרס פוטר את עורך ההגרלה, המפקח וכל מי מטעמם מכל חבות או אחריות נוספת בקשר לכך ובקשר

למימוש הפרס. כך, וככל שהדבר מותר על פי דין, חובת עורך ההגרלה והמפקח על ההגרלה מתמצת בהענקת הפרס לזוכה, בכפוף להוראות התקנון והדין.

 • הזכייה הינה אישית ואינה ניתנת להסבה, מכירה או העברה אלא באישור עורך ההגרלה שעשוי לסרב להעברה כאמור לפי שיקול דעתו המלא והבלעדי (גם אם המשמעות של זוכה ספציפי הינה אי מימוש הפרס).
 • כל מס, ניכוי או דרישה לתשלום מס, מכל סוג שהוא, בקשר עם הזכייה או הפרס תהיה באחריות הזוכה בפרס ועל חשבונו בלבד. עורך ההגרלה יהיה רשאי לנכות מס במקור או להעביר לשלטונות המס, אם יידרש לכך על פי הדין, את פרטי הזוכים או ניכוי מס במקור. עורך ההגרלה לא יישא בתשלום מס כלשהו בקשר לזכייה.
 • האחריות הבלעדית לטיב ולאיכות המוצר הנמכר במסגרת ההגרלה, לשירותים הניתנים במסגרת רכישת המוצר או הפרס העומד לחלוקה תחול על היצרן, עורך ההגרלה או על ספק הפרס, לפי העניין, בהתאם לכל דין ובהתאם למקובל אצל כל אחד מגורמים אלה.
 • למען הסר ספק, עורך ההגרלה והמפקח לא יהיו אחראים לטיב המוצר, השירותים או הפרס כאמור ולאיכותו, אלא באופן המוטל על מי מהם על פי דין.
 • הפיקוח על ההגרלה:
 • ההגרלה נערכה בפיקוח מפקח בהתאם להיתר הכללי לעריכת הגרלות לפרסומת מסחרית לפי חוק העונשין התשל"ז- 1977.                   
 • החלטת המפקח בכל הקשור בהגרלה ובזכייה הינה סופית ומחייבת לכל דבר ועניין והמשתתף מוותר בזאת על כל טענה או תביעה בקשר עם הכרעת המפקח.
 • עותק מתקנון ההגרלה ימצא במשרדי עורך ההגרלה, במשרדי המפקח ברחוב תובל 5, תל-אביב, ויפורסם באתר עורך ההגרלה.
 • כל פניה בנוגע להגרלה יש להפנות אל מפקח ההגרלה באחד מן האמצעים הבאים:

טלפון – 03-036236033; פקס – 03-6235170.

 • מועד ודרך פרסום תוצאות ההגרלה:
 • עורך ההגרלה יפרט בפרסום ברשתות החברתיות ובאתר (בהתאם להחלטתו של עורך ההגרלה)  את שם הזוכה, בהתאם להסכמת המשתתף בהרשמתו להגרלה, והמקום בו ניתן יהיה לעיין בדו"ח המפקח על ההגרלה.  
 • תוצאות ההגרלה יכולות להתפרסם בכל דרך אחרת כפי שיותר לעורך ההגרלה על ידי הממונה בהתאם להיתר הכללי לעריכת הגרלות לפרסומת מסחרית לפי חוק העונשין התשל"ז- 1977.    
 • שלושת הזוכים בהגרלה יהיו זכאים לקבל, כל אחד לחוד, את ההטבה הבאה (למען הסר ספק, ההטבה הינה חד פעמית) – הינם תיק עם מגוון מוצרים של אולאין בשווי של כ-1000₪ (לפי מחיר צרכן מלא), בכפוף להוראות תקנון זה.
 • עורך ההגרלה רשאי להכניס שינויים בפרס ובהרכבו בהתאם לשיקול דעתו ובהתאם לכל דין.
 • אחריות המשתתף ושיפוי
 • ידוע למשתתף כי השתתפותו בהגרלה תהא על אחריותו בלבד. למען הסר ספק, עורך ההגרלה/קבוצת מדיטרנד (ו/או מי מטעמם) לא יהיו אחראיים ולא יישאו בכל אחריות ו/או יחובו בכל חובה שהיא בקשר עם ו/או וכתוצאה מכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה אשר עניינה נזק ו/או הוצאה ו/או הפסד וכיו"ב אשר יגרמו למשתתף ו/או לזוכה ו/או לצדדים שלישיים בקשר עם ההגרלה.
 • למען הסר ספק מובהר בזאת כי עורך ההגרלה, קבוצת מדיטרנד (ו/או מי מטעמם) אינם אחראיים כלפי המשתתף לכל נזק גוף (לרבות מוות) ו/או רכוש ו/או אחר אשר ייגרם למשתתף ו/או לזוכה ו/או לצדדים שלישיים עקב השתתפותו בהגרלה ו/או זכייתו בה.
 • יובהר כי בכל מקרה אחריות עורך ההגרלה /קבוצת מדיטרנד ו/או מי מטעמם לא תעלה על שווי הפרס במועד ההגרלה.
 1. שונות:
 2. ההשתתפות בהגרלה אסורה לעובדי קבוצת מדיטרנד, עורך ההגרלה, המפקח, עובדי משרד הפרסום ­­­– ברוקנר וחברות קשורות להן, ובני משפחותיהם מקרבה ראשונה.
 3. כל הודעה ביחס להגרלה תועבר באמצעי הפרסום שבהם מפורסמת ההגרלה.
 4. כל השגה בנוגע להגרלה או לעורך ההגרלה או מי מטעמו, בגין כל עניין הנוגע או נובע מההגרלה, מוגבלת לתקופה של שלושה חודשים מתום תקופת ההגרלה.
 5. עורך ההגרלה שומר לעצמו את הזכות, בתיאום עם המפקח על ההגרלה, לבטל או לשנות חלקים בהגרלה על פי שקול דעתו הבלעדי במקרה בו יתברר כי חלה תקלה, שיבוש, הפרעה או מניעה אשר יש בה כדי למנוע מהמשתתפים את היכולת להשתתף ו/או מכל סיבה מהותית אחרת והכל בכפוף לאישור המפקח או בשל כל סיבה אחרת שתאושר ע"י המפקח. עורך ההגרלה יהיה רשאי להעביר פרסים בין הגרלות שונות  או לבטלם בשל מיעוט משתתפים או מכל סיבה אחרת באישור המפקח.
 6. עורך ההגרלה שומר על זכותו לעדכן את התקנון מעת לעת ו/או לשנות כל הוראה מהוראות התקנון בכת עת ובלא צורך בהודעה על כך מעבר לפרסום הנוסח העדכני של התקנון באתר. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, עורך ההגרלה רשאי, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, להחליט על הארכת או קיצורה של תקופת ההגרלה. האחריות להכרת התקנון כפי שיהיה מעת לעת חלה על המשתתף.
 7. התקנון ממצה את זכויות המשתתפים וחובותיהם בקשר עם ההשתתפות בהגרלה. כאמור, עצם ההשתתפות בהגרלה מהווה הסכמה מלאה, בלתי חוזרת ובלתי מסויגת לכל האמור בתקנון. 
 8. כותרות הסעיפים נועדו לנוחיות בלבד ולא יעשה בהם שימוש לפרשנות האמור בתקנון זה.
 9. סמכות השיפוט המקומית הבלעדית לכל עניין הנוגע לפירוש הוראות תקנון זה הינה בבתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב-יפו.

*****
נספח א' – אישור קבלת שובר פרס

 1. אני הח"מ ___________ ת.ז ______________ מאשר ומצהיר בזאת כי קיבלתי את הפרס במסגרת הגרלה שערכה קבוצת מדיטרנד, באמצעות "מדיטרנד שיווק (2004) בע"מ", הכול כפי שמופיע באתר עורך ההגרלה ובתקנון ההגרלה.
 2. אין ולא יהיו לי כל טענה, דרישה, השגה או תביעה כלפי עורך ההגרלה או המפקח על ההגרלה,  עובדיהם, מנהליהם, שולחיהם או מי מטעמם בקשר עם עריכת ההגרלה וזכייתי בפרס.
 3. הנני מצהיר/ה על הסכמתי להשתתף בצילומים שיפורסמו בכל אמצעי פרסום שהוא שיבחר על ידי עורך ההגרלה, לצורך פרסום עורך ההגרלה וזכייתי בהגרלה. עורך ההגרלה ובא כוחה יחליטו בהתאם לשיקול דעתם הבלעדי על אופן ופרסום הצילומים. עורך ההגרלה ומי מטעמו יהיו רשאים לעשות שימוש בצילומים גם לאחר מועד ההגרלה ומועד הצילומים ולא אהיה זכאי/ת לתשלום או תמורה בגין כך.
 4. איני עובד ואיני בן משפחה מדרגה ראשונה של עורך ההגרלה, קבוצת מדיטרנד, משרד הפרסום _________ וחברות קשורות להן, המפקח, עובדיהם ובני משפחותיהם.

ולראייה באתי על החתום היום __________:

שם ______________,            ת.ז___________,            חתימה_______________


[1]  "קבוצת מדיטרנד" משמעה מדיטרנד שיווק (2004) בע"מ והחברות אשר בשליטתה הישירה או העקיפה.