משלוח חינם עד הבית בקנייה מעל 180 שקלים

12 דקות תזונה

תקנון פעילות מאמנים

פעילותתקנון פעילות מאמנים – מדיטרנד שיווק (2004) בע"מ   כללי   קבוצת מדיטרנד[1], הינה קבוצת חברות אשר משווקות מגוון רחב של מוצרים חדשניים ומובילים מאז שנת 1988, הנותנים מענה למגוון צרכים הקשורים לאורח חיים בריא (להלן: "עורך הפעילות").   קבוצת מדיטרנד, תערוך פעילות לציבור הרחב, במסגרתו יוענקו פרסים. הפרסים, כמפורט להלן, הינם אבקת חלבון ושייקר […]

פעילותתקנון פעילות מאמנים – מדיטרנד שיווק (2004) בע"מ

 

 1. כללי

 

קבוצת מדיטרנד[1], הינה קבוצת חברות אשר משווקות מגוון רחב של מוצרים חדשניים ומובילים מאז שנת 1988, הנותנים מענה למגוון צרכים הקשורים לאורח חיים בריא (להלן: "עורך הפעילות").

 

קבוצת מדיטרנד, תערוך פעילות לציבור הרחב, במסגרתו יוענקו פרסים. הפרסים, כמפורט להלן, הינם אבקת חלבון ושייקר (יחידה אחת של אבקת חלבון מסוג WhEY פאוץ' ויחידה אחת של שייקר  אשר יסופקו לזוכים במבצע באופן חד פעמי, והכל כמפורט בתקנון זה. למען הבהירות, בכוונת עורך הפעילות להעניק עד 200 פרסים, עבור 200 זוכים שונים שיעמדו בתנאי תקנון זה.

 

התקנון נועד להסדיר ולקבוע את תנאי המבצע, כהגדרתו להלן.

 

בכל מקרה של סתירה או אי-התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בקשר עם המבצע, תגברנה הוראות תקנון זה (בנוסחו העדכני) לכל דבר ועניין.

 

תנאי פעילות זאת מנוסחים בלשון זכר אך מיועדים ומופנים אל גברים ולנשים כאחד.

 

יובהר כי השתתפות בפעילות והזכאות לפרס כפופים לתנאיי תקנון זה, ולכן נבקש לקרוא אותם בקפידה.

 

 1. הגדרות:

 

"הפעילות" –ֹֹֹֹֹֹֹ מבצע לקבלת אבקת חלבון מסוג WHEY פאוץ' ושייקר

 

 "אתר הפעילות" – אתר האינטרנט שכתובתו: [www.allinpro.co.il], בו יוצג תקנון זה פעילות מאמנים

 

"תקופת הפעילות" החל מיום  28.3.2021 ועד ליום 13.4.2021. עורך המבצע יהיה רשאי להאריך או לקצר את תקופת המבצע לפי שיקול דעתו, בכפוף להוראות הדין. מלאי מינימלי לדגמים ולהטבות שהוקצה למבצע: 200  יחידות.

 

"משתתף" – כפי שמוגדר בסעיף 3 לתקנון.

 

"פרטי המשתתף" –  הפרטים אותם על המשתתף במבצע למלא בדף הרישום למבצע, לאחר הסכמתו לקבלת דיוור ישיר מקבוצת מדיטרנד, ובעת הרישום למבצע, והם כוללים, בין היתר, שם מלא, תאריך לידה, כתובת, טלפון נייד, דוא"ל, תחום אימון, מס' מתאמנים, מיקום ושם הסניף, ותעודת מאמן

 

"זכאות להשתתף בפעילות" – בכפוף לתנאי תקנון זה, זכאי להשתתף במבצע כל משתתף אשר הסכים לקבלת דיוור ישיר מקבוצת מדיטרנד, ולא ביטל הסכמתו לקבלת הדיוור, טרם למועד עריכת המבצע, נרשם בדף הרישום למבצע במועד בצורה מלאה ועומד בכללי תקנון זה.

 

"הפרס"-  כפי שמגודר בסעיף ‏6 לתקנון זה.

 

"הזוכים בפעילות" – מי שנבחר לזוכה, והוא עומד בכללי תקנון זה. בתקנון זה המונח "זוכה" מתייחס לכלל הזוכים האפשריים, ביחד ולחוד.

 

"דף רישום לפעילות" – דף רישום (אינטרנטי) המכיל את פרטי המשתתף כפי שינוסח על ידי עורך המבצע.

 

 1. זכאות השתתפות:
 • הפעילות מיועדת למשתמש באתר קבוצת מדיטרנד, שהינו מאמן כושר ושאינו גוף מסחרי/עסקי ואשר עונה על התנאים המצטברים הבאים
 • תושב או אזרח ישראל גילו מעל 18 ובעל תעודה מזהה (יישות משפטית שאינה בשר ודם אינה יכולה לקחת חלק במבצע);
 • אישר קבלת דיוור ישיר מקבוצת מדיטרנד, נרשם במועד בדף הרישום למבצע תוך מתן פרטים מלאים כנדרש.
 • לא ביטל מיוזמתו את השתתפותו במבצע.
 • עמד בתנאי התקנון.

(להלן: "משתתף").

 

 • עורך המבצע אינו אחראי לשיבושים או תקלות ככל שיהיו כאלה ברישומים, אובדן מיילים, שיבושים אחרים או בשל נסיבות שאינן תלויות בעורך המבצע. מבלי לגרוע מכלליות האמור, יובהר כי כל משתתף או הרוצה להשתתף מצהיר ומתחייב כי כל תקלה, שיבוש, איחור, שינוי וכדומה אשר מקורם בין היתר בכוח עליון, מלחמה, שביתה, שיבושים, מעשי טרור, תקלות, או מחמת צדדים שלישיים שאינם בשליטת עורך המבצע לא ייחשבו להפרה של תקנון זה ולא יזכו בכל סעד, זכות או תרופה, וכי המשתתף או הרוצה להשתתף במבצע מצהיר ומתחייב כי הוא פוטר את עורך המבצע, עובדיו ומי מטעמו מכל טענה, תביעה או דרישה הקשורה במישרין או בעקיפין למבצע או לפרס.

 

 • באופן פרטני – ביטול הפרס עקב נסיבות הנוגעות למגיפת הקורונה שבגינן לא ניתן יהיה באופן סביר לספק את הפרס – לא ייחשבו כהפרה של תקנון זה ושל התחייבויות עורך המבצע.

 

 • במקרה של תקלה או טעות, יהיה עורך המבצע רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי – ובכפוף להוראות הדין, לבטל את המבצע, להפחית או להגדיל את כמות/שווי הפרס העומד לחלוקה, לקבוע כי פרטי משתתף שהוזנו ממועדים מסוימים לא ישתתפו במבצע, או לנקוט בכל פעולה אחרת כפי שיימצא לנכון. כל פעולה כאמור תיחשב כתוספת לתקנון המבצע ותחייב כל משתתף במבצע. הודעה כאמור תפורסם באופן בו מתפרסם המבצע.
 • למען הסר ספק, לאף משתתף כלשהו במבצע לא תהא טענה או זכות כלשהי בקשר לפעולות בהן ינקוט עורך המבצע עקב תקלה או טעות כאמור לעיל, או בקשר לכל נזק ישיר או עקיף, לרבות הוצאות ישירות או עקיפות, שייגרמו להם עקב פעולות כאמור, כל זמן שנעשו בהתאם להוראות הדין.

 

 1. הפעילות והזכייה:
 • ביום 18.4.2021 יוכרזו הזוכים בפרס בין כל המשתתפים שנרשמו, בהתאם לתנאי תקנון זה. הזוכים יהיו 200 המשתתפים שנרשמו למבצע וסיפקו את ה"טיפ" המעניין ביותר למאמנים, לשיקול דעתו הבלעדי של עורך המבצע ובהתאם לתנאי תקנון זה.
 • עורך המבצע יוכל לשנות את מועד תוקפו של המבצע, , משך תקופת המבצע וכל פרט אחר או נוסף, בכפוף להוראות הדין. הודעה מוקדמת בעניין שינוי כאמור תפורסם על ידי עורך המבצע.
 • ידוע למשתתף והוא מסכים כי עורך המבצע יהיה רשאי לעשות שימוש בשמו, פרטיו ותמונתו ככל ויוגדר כזוכה בפרס (להלן: "פרטי הזוכה בפרס") וזאת, לצורכי פרסום וקידום מכירות באופן ובמועדים שיקבעו על פי שיקול דעתו של עורך המבצע, וללא כל תשלום, בכל אמצעי מדיה לרבות פרסום בעיתונות ובאתרי אינטרנט. מובהר כי עורך המבצע יהיה רשאי שלא לצלם או לפרסם כלל את פרטי הזוכה בפרס. עצם ההשתתפות במבצע תיחשב להסכמת המשתתף לפרסום שמו ופרטיו במקרה שיוגדר כזוכה בפרס, לרבות תמונתו כאמור לעיל, בהתאם להסכמת המשתתף במועד הרישום למבצע. הסכמת הזוכה לפרסום פרטיו המלאים כאמור לעיל כוללת בתוכה רישיון לא-ייחודי שאינו מוגבל בזמן, ללא כל תמורה או תגמול תמורתם, לבצע כל שימוש בפרטים לשם או כחלק מהמבצע, לרבות פרסומם באתר עורך המבצע או יצירת יצירות נגזרות מהם, יצירת עותקים מהם והכללתם במסע פרסומי כלשהו ובאופן אשר יבחר עורך המבצע לשם פרסום תוצאות המבצע.
 • עורך המבצע יהיה רשאי לפסול זכייתו של המשתתף שנבחר כזוכה במבצע בשל אחת או יותר מהסיבות הבאות:
 • המשתתף אינו בעל תעודה מזהה.
 • המשתתף אינו בן 18 שנים ומעלה.
 • פרטי המשתתף שמולאו אינם מלאים או אינם ברורים באופן שלא ניתן לאתר את הזוכה בפרס ולא ניתן לבררם במאמץ סביר.
 • המשתתף השיג את זכאותו לפרס ו/או השתתפותו במבצע בדרכי רמייה.
 • עורך המבצע קבע כי חלה סיבה מהותית למניעת מתן הזכייה למשתתף.
 • המשתתף פעל בניגוד להוראות מהותיות בתקנון זה.

 

 1. הפרסים וקבלתם: (למען הסר ספק, סעיף 5 זה מתייחס לכל אחד מהזוכים וזוכי המילואים, ביחד ולחוד)
 • אישור הזכייה ייעשה על ידי בדיקת תקינות הזנת פרטי המשתתף. הזוכה בפרס יצטרך להזדהות באמצעות תעודת זהות, דרכון או רישיון נהיגה ישראלי. זוכה אשר עמד בתנאי תקנון זה וזכייתו אושרה יהיה זכאי לקבלת הפרס.
 • איתור הזוכים בפרסים ייעשה בסמוך למועד פרסום הזוכים במבצע או בסמוך לסיומו על ידי ניסיון ליצירת קשר עם כל זוכה בפרס לא פחות משלוש פעמים באמצעות שיחה טלפונית למספר הטלפון הרשום בדף רישום למבצע. הניסיונות יתבצעו באופן סביר בין השעות 09:00-17:00. לא יבוצעו ניסיונות במהלך יום השבת וימי חג. אם לא נוצר קשר (שיחה בפועל עם הזוכה בפרס), יישלח דוא"ל לכתובת הדוא"ל שציין הזוכה בפרס בדף רישום למבצע המאפשר לזוכה ליצור קשר עם עורך המבצע לשם קבלת הפרס תוך 3 ימים ממועד שליחת ההודעה.
 • לא אותר הזוכה בפרס, תיפסל זכייתו לשיקול דעתו של עורך המבצע, אשר יהיה רשאי להעניק את הפרס למשתתף אחר, ולזוכה בפרס או כל משתתף במבצע לא יהיו בכל טענה, דרישה או תביעה כלפי עורך המבצע, או מי מטעמו.
 • הזוכה בפרס יחתום על אישור קבלת הפרס בנוסח המצורף כנספח א' לתקנון זה. חתימת הזוכה בפרס על אישור קבלת הפרס וקבלת הפרס בפועל מהווה אישור סופי למילוי כל התחייבויות עורך המבצע כלפי הזוכה בפרס, והזוכה בפרס פוטר את עורך המבצע וכל מי מטעמו מכל חבות או אחריות נוספת בקשר לכך ובקשר למימוש הפרס.
 • הזכייה הינה אישית ואינה ניתנים להסבה, מכירה או העברה אלא באישור עורך המבצע שעשוי לסרב להעברה כאמור לפי שיקול דעתו המלא והבלעדי (גם אם המשמעות של זוכה ספציפי הינה אי מימוש הפרס).
 • כל מס, ניכוי או דרישה לתשלום מס, מכל סוג שהוא, בקשר עם הזכייה או הפרס תהיה באחריות הזוכה בפרס ועל חשבונו בלבד. עורך המבצע יהיה רשאי לנכות מס במקור או להעביר לשלטונות המס, אם יידרש לכך על פי הדין, את פרטי הזוכים או ניכוי מס במקור. עורך המבצע לא יישא בתשלום מס כלשהו בקשר לזכייה.
 • האחריות הבלעדית לטיב ולאיכות המוצר המוענק במסגרת המבצע, לשירותים הניתנים במסגרת רכישת המוצר או הפרס העומד לחלוקה תחול על היצרן, עורך המבצע או על ספק הפרס, לפי העניין, בהתאם לכל דין ובהתאם למקובל אצל כל אחד מגורמים אלה.
 • למען הסר ספק, עורך המבצע ומי מטעמו לא יהיו אחראים לטיב המוצר, השירותים או הפרס כאמור ולאיכותו, אלא באופן המוטל על מי מהם על פי דין.

 

 

 

 1. הפרס:

 

 • הזוכים במבצע יהיו זכאים לקבל, כל אחד לחוד, את ההטבה הבאה (למען הסר ספק, ההטבה הינה חד פעמית) – יחידה אחת של אבקת חלבון מסוג WhEY פאוץ' ויחידה אחת של שייקר, בכפוף להוראות תקנון זה.
 • עורך המבצע רשאי להכניס שינויים בפרס ובהרכבו בהתאם לשיקול דעתו ובהתאם לכל דין.

 

 1. אחריות המשתתף ושיפוי
 • ידוע למשתתף כי השתתפותו במבצע תהא על אחריותו בלבד. למען הסר ספק, עורך המבצע/קבוצת מדיטרנד (ו/או מי מטעמם) לא יהיו אחראיים ולא יישאו בכל אחריות ו/או יחובו בכל חובה שהיא בקשר עם ו/או וכתוצאה מכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה אשר עניינה נזק ו/או הוצאה ו/או הפסד וכיו"ב אשר יגרמו למשתתף ו/או לזוכה ו/או לצדדים שלישיים בקשר עם המבצע.
 • למען הסר ספק מובהר בזאת כי עורך המבצע, קבוצת מדיטרנד (ו/או מי מטעמם) אינם אחראיים כלפי המשתתף לכל נזק גוף (לרבות מוות) ו/או רכוש ו/או אחר אשר ייגרם למשתתף ו/או לזוכה ו/או לצדדים שלישיים עקב השתתפותו במבצע ו/או זכייתו בו.
 • יובהר כי בכל מקרה אחריות עורך המבצע /קבוצת מדיטרנד ו/או מי מטעמם לא תעלה על שווי הפרס במועד המבצע.

 

 1. הצהרת פרטיות:
 • כדי להשתתף במבצע, כל משתתף ימלא דף רישום למבצע הנושא את פרטיו האישיים לרבות, שם מלא, מספר טלפון, כתובת דואר אלקטרוני, תאריך לידה, צילום תעודת מאמן.
 • כשאתה מוסר לנו את פרטייך האישיים, הדבר נעשה מרצונך ולא עקב חובה חוקית כלשהי, אך ללא מסירת פרטייך האישיים, לא תוכל להשתתף במבצע. הפרטים והנתונים שנמסרו בדף הרישום למבצע צפויים להישמר, כולם או חלקם, במאגר המידע של קבוצת מדיטרנד, אצלה או אצל מי מטעמה, לרבות באמצעות שירותי "ענן", בארץ ו/או בחו"ל.
 • על ידי מסירת פרטייך האישיים לקבוצת מדיטרנד, הינך נותן את הסכמתך לשימוש בפרטים על ידי קבוצת מדיטרנד. השימוש בפרטים יהיה בהתאם למטרות מאגר המידע של קבוצת מדיטרנד וישמש את קבוצת מדיטרנד בהתאם לדין, לתקנון ולאמור בסעיף 8 זה.
 • השימוש בפרטים ייעשה על פי כל דין ולצורך ניהול ותפעול השירותים המוצעים לך, יצירת קשר עימך, ו/או קבלת דיוורים פרסומיים לאחר קבלת הסכמתך המפורשת לשימוש זה.
 • קבוצת מדיטרנד עשויה להעביר את פרטייך האישיים לצדדים שלישיים מעת לעת, במספר מקרים, לרבות, (i) על פי דרישתך ו/או הסכמתך המפורשת, (ii) במסגרת פעילות מול צדדים שלישיים על מנת להשלים את הפעולות המבוקשות על ידך ו/או כאשר נדרש לשם תפעול השירותים, (iii) במסגרת הוצאת פעילות קבוצת מדיטרנד למיקור חוץ ו/או קבלת שירותים מספקים שונים, (iv) במסגרת פעילותה מול חברות קשורות עסקית, למען מטרות השימוש המוצהרות ומותרות לפי כל דין, לשם אספקת השירותים, (v) לשותפיה העסקיים ולצדדים שלישיים אחרים לצורך שליחתם של חומרים שיווקיים, פרסומיים ואחרים אשר עשויים לעניין אותך, (vi) בכל מקרה בו תפר את תנאי התקנון, או תנסה לבצע, בעצמך ו/או באמצעות מי מטעמך, פעולות המנוגדות להוראות תנאי התקנון, ולרבות הפרת הוראות כל דין, (vii) לכל אדם, תאגיד, גוף, רשות וגורמים ממשלתיים, ציבוריים, פרטיים או אחרים על פי כל הוראה בדין המחייבת או המטילה על קבוצת מדיטרנד חבות לעשות זאת ו/או על פי דרישתו של גורם כאמור על פי דין, (viii) לצרכי בירור טענות וניהול הליך ו/או מחלוקת משפטית ו/או חוקית, שבינך ו/או מי מטעמך לבין קבוצת מדיטרנד ו/או מי מטעמה. אין באמור לעיל בכדי לגרוע מזכותה של קבוצת מדיטרנד להעביר לצדדים שלישים מידע אשר אין בו בכדי לזהות אותך בשמך ו/או בפרטי זהותך באופן ישיר.
 • על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, הינך רשאי לעיין במידע אודותיך אשר מצוי במאגר המידע של קבוצת מדיטרנד ואף לבקש לתקן מידע זה אם אינו נכון, שלם או מדויק. ניתן לממש זכות זו ולפנות בכל שאלה ו/או הבהרה בנוגע להצהרת פרטיות זו לקבוצת מדיטרנד בכתובת הדואר האלקטרוני [email protected]

 

 1. שונות:
 • המבצע יהיה בתוקף בכפוף לקיומם המצטבר של כל התנאים המפורטים בתקנון זה.
 • האחריות למימוש המבצע מוטלת על הזוכה בלבד. עורך המבצע לא יישא באחריות כלשהי בגין אי מימוש המבצע מסיבות התלויות, במישרין או בעקיפין בזוכה בפרס.
 • עורך המבצע שומר לעצמו את הזכות, לבטל או לשנות חלקים במבצע על פי שיקול דעתו הבלעדי במקרה בו יתברר כי חלה תקלה, שיבוש, הפרעה או מניעה אשר יש בה כדי למנוע מהמשתתפים את היכולת להשתתף ו/או מכל סיבה מהותית אחרת.
 • עורך המבצע שומר על זכותו לעדכן את התקנון מעת לעת ו/או לשנות כל הוראה מהוראות התקנון בכת עת ובלא צורך בהודעה על כך מעבר לפרסום הנוסח העדכני של התקנון באתר. האחריות להכרת התקנון כפי שיהיה מעת לעת חלה על המשתתף.
 • התקנון ממצה את זכויות המשתתפים וחובותיהם בקשר עם ההשתתפות במבצע. כאמור, עצם ההשתתפות במבצע מהווה הסכמה מלאה, בלתי חוזרת ובלתי מסויגת לכל האמור בתקנון.
 • כותרות הסעיפים נועדו לנוחיות בלבד ולא יעשה בהם שימוש לפרשנות האמור בתקנון זה.
 • סמכות השיפוט המקומית הבלעדית לכל עניין הנוגע לפירוש הוראות תקנון זה הינה בבתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב-יפו.

 

 

*****
נספח א' – אישור קבלת שובר פרס

 

 1. אני הח"מ ___________ ת.ז ______________ מאשר ומצהיר בזאת כי קיבלתי את הפרס במסגרת מבצע שערכה קבוצת מדיטרנד, באמצעות "מדיטרנד שיווק (2004) בע"מ", הכול כפי שמופיע באתר עורך המבצע ובתקנון המבצע.
 2. אין ולא יהיו לי כל טענה, דרישה, השגה או תביעה כלפי עורך המבצע ו/או קבוצת מדיטרנד,  עובדיהם, מנהליהם, שולחיהם או מי מטעמם בקשר עם עריכת המבצע וזכייתי בפרס.
 3. הנני מצהיר/ה, בכפוף לשיקול דעתו של עורך המבצע, על הסכמתי להשתתף בצילומים שיפורסמו בכל אמצעי פרסום שהוא שיבחר על ידי עורך המבצע, לצורך פרסום עורך המבצע וזכייתי. עורך המבצע יחליט בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי על אופן ופרסום הצילומים. עורך המבצע ומי מטעמו יהיו רשאים לעשות שימוש בצילומים גם לאחר מועד המבצע ומועד הצילומים ולא אהיה זכאי/ת לתשלום או תמורה בגין כך.

 

 

ולראייה באתי על החתום היום __________:

 

 

 

שם ______________,            ת.ז___________,            חתימה_______________

 

 

 

 

[1]  "קבוצת מדיטרנד" משמעה מדיטרנד שיווק (2004) בע"מ והחברות אשר בשליטתה הישירה או העקיפה.

שתפו כדי שלכולם יהיה בריא וטעים Proud Instagram Proud Facebook

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

Proud Close